Kapel Moeder van Goede Raad

 Welkom op de officiële site van kapel Moeder van goede raad 

 

Wie zijn we?


De Kapel Moeder van Goede Raad werd opgericht in 1999. De bedienaar van deze kapel is lid van het Instituut Mater Boni Consilii.


In december 1985 stichtten vier Italiaanse priesters het Instituut Mater Boni Consilii. Het moederhuis van het Instituut is gevestigd in Verrua Savoia. (Istituto Mater Boni Consilii, Località Carbignano 36, I-10020 Verrua Savoia). E.H. Francesco Ricossa is de overste.

Natuur van het Instituut

Het Instituut is geen religieuze orde. Het is een vereniging van rooms-katholieke gelovigen, opgericht in overeenstemming met canon 707 van het kerkelijke wetboek van 1917. Zowel geestelijken als leken kunnen er lid van worden. Het is tot heden nog niet wettelijk erkend door de kerkelijke overheid ten gevolge van de crisissituatie na het tweede Vaticaans concilie. Alle leden zijn echter bereid om zich te onderwerpen aan het gezag van de ware opvolgers van de heilige Petrus.

Doel

Het Instituut wil de katholieke eredienst bevorderen. De priesters dragen het heilige Misoffer op tot eer van God en tot heil van de zielen. In deze tijd van algemeen geloofsaval beoogt het genootschap voor zijn leden een steun te zijn opdat zij zouden volharden in hun trouw aan het rooms-katholieke geloof. Het Instituut ijvert voor de verspreiding van de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw, in het bijzonder onder de aanroeping ‘Moeder van Goede Raad’. Het verkondigt de rooms-katholieke leer zoals ze door het onfeilbare leergezag werd voorgehouden. Het bestudeert de hedendaagse theologische kwesties en bestrijdt de dwalingen die Kerk en maatschappij verwoesten. De leden leggen zich toe op de beoefening van de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid.

De geest van het Instituut weerklinkt in de leuze: “Eer aan God. Trouw aan de heilige Kerk. Volmaaktheidstreven en Naastenliefde.”

Het Instituut en het tweede Vaticaans concilie

Iedereen kan vaststellen dat de Kerk de hevigste storm uit haar geschiedenis doormaakt. De oorzaak van deze crisis, zo menen de leden van het Instituut, ligt bij het tweede Vaticaans concilie. Zijn onderricht over de bisschoppelijke collegialiteit, de godsdienstvrijheid, de oecumenische beweging, het mystieke lichaam van Christus, de niet-christelijke religies en in het bijzonder het judaïsme, de verhouding van de Kerk tot de moderne wereld, is in tegenspraak met het onderricht van vele pausen en concilies. De liturgische hervormingen, vooral de ‘nieuwe mis’, en de vernieuwing van het kerkelijke wetboek zijn schadelijk voor de zielen, bevorderen de protestantse dwalingen en verklaren geoorloofd wat bij goddelijk recht verboden is. (Bijvoorbeeld: de deelname van katholieken aan godsdienstplechtigheden van niet-katholieken.) Al deze vernieuwingen komen niet van de door de Heilige Geest geleide rooms-katholieke Kerk en van de onfeilbare wettige opvolger van de heilige Petrus.

De leden van het Instituut beseffen dat deze nieuwe leer die tegen het geloof en de zeden is, onaanvaardbaar is en tegelijk ook dat de ongehoorzaamheid aan het kerkelijke gezag niet mag worden onderwezen. Daarom volgt het Instituut de zogenaamde thesis van Cassiciacum. Deze werd ontwikkeld door wijlen Mgr. M.L. Guérard des Lauriers. Hij was lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas en docent aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen en te Saulchoir (Frankrijk). Volgens deze thesis bezit Benedictus XVI, hoewel wettelijk verkozen tot het pausschap, de pauselijke autoriteit niet. Hij heeft van Christus de macht niet ontvangen om de Kerk te besturen, te onderwijzen en te heiligen daar hij het welzijn van de Kerk niet bevordert, dwalingen en ketterijen voorhoudt. In scholastieke terminologie is hij ‘paus’ materialiter maar niet formaliter. Dit onderscheid werd al onderwezen door kardinaal Cajetanus ( 16de eeuw) en hernomen door de H. Robertus Bellarminus.

Activiteiten

De leden van het Instituut doen wat rooms-katholieke priesters en gelovigen altijd gedaan hebben. Het heilige Misoffer wordt uitsluitend volgens het Missale Romanum, uitgevaardigd door de heilige Paus Pius V en hervormd door de heilige Paus Pius X, opgedragen. In het canongebed volgen ze de rubrieken in geval van onbezetheid van de pauselijke stoel. Priesters van het Instituut celebreren de tridentijnse heilige Mis in Argentinië, België, Frankrijk, Italië en Nederland. Regelmatig prediken ze aan leken de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. In Italië is er een seminarie voor priesteropleiding en jaarlijks worden vakantiepatronaten georganiseerd. (Meer informatie over de activiteiten van het Instituut vindt U op website http://www.sodalitium.eu)  

Welcome

Upcoming Events